Громадська організація «Центр сучасних інновацій» була заснована в 2011 році фахівцями-науковцями.

Термін «інновація» вперше був впроваджений австрійським економістом Й. Шумпетером, в перекладі означає впровадження наукового відкриття, технічного винаходу в новій технології або в новому виробі.

На наше глибоке переконання, процес глибинних теоретичних та практичних викликів сьогодення в науці, політиці, державотворенні, економіці тощо - це процес глибоких теоретичних та практичних питань розвитку інновацій.

Сутності поняття «інновація» властива і багатогранність поглядів, зокрема, відомий американський футуролог Елвін Тоффлер звернув увагу, що серед проблем, з якими стикається суспільство, немає важливішої і складнішої, ніж проблема нововведень.

Світ змінюється. Змінилось за останні 10 років і поняття «інновації». В сучасному житті під це визначення підпадають виробничі процеси, нова продукція, технології, наукові розробки, суспільні устрої, навіть, законодавчі нововведення. Все це повинно сприяти добробуту та процвітанню нації.

Відомий американський вчений Б. Твісс, визначив інновації (нововведення) як процес, в якому винахід або ідея набуває економічного змісту: «Це єдиний у своєму роді процес, що об'єднує науку, техніку, економіку й управління. Він полягає в одержанні новизни і триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи комплекс відносин, виробництво, обмін, споживання».

Також вчені зауважують, що і сам інноваційний процес має властивість прискорюватись. Аналітики впевнено стверджують, що першочерговим фактором такого скорочення є швидкий та більш зручний доступ до різного роду інформації, що в свою чергу дозволяє скорочувати виробничі цикли.

Інноваційна діяльність від трансформації ідей, результатів наукових досліджень і розробок у новий виробничий цикл – основа інноваційного процесу.

 

СТАТУТ

громадської організації «Центр сучасних інновацій»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Центр сучасних інновацій» (надалі Організація) є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів його членів, для спільної реалізації та захисту ними своїх законних інтересів.

1.2. Організація створена і здійснює свою діяльність у відповідності із Конституцією України, Законом України «Про об`єднання громадян», іншим чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації.

1.4. Діяльність Організації поширюється на територію Житомирської області.

1.5. Організація для досягнення своїх статутних цілей та завдань має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

1.6. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном згідно з статутними завданнями, цілями своєї діяльності та призначенням майна.

1.7. Організація для досягнення своїх статутних цілей та завдань має право:

-       здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи та заснування підприємств в порядку, передбаченому діючим законодавством;

-       акумулювати кошти для фінансування статутної діяльності Організації;

-       співпрацювати з державними органами та громадськими об'єднаннями, вступати до спілок громадських організацій, створювати коаліції з політичними партіями

-       засновувати засоби масової інформації у відповідності з чинним законодавством.

-       представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) в будь-яких державних та громадських органах;

-       брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

-       ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

-       одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

-       вносити пропозиції до органів влади і управління;

-       розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

-       реалізувати власні програми та проекти, брати участь у спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями проектів соціального, культурного напрямку

-       користується іншими правами, передбаченими законами України;

-       здійснювати для своїх членів організацію культмасових, спортивних, оздоровчих, освітніх та інших заходів.

1.8. Організація вправі відкривати рахунки, в т.ч. і валютні, у встановленому законом порядку.

1.9. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов’язаннях Організації. Члени Організації не несуть відповідальності по її зобов’язаннях, так як і Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях її членів.

1.10. Організація може бути засновником та вступати до спілок (союзів, асоціацій, об`єднань) громадян.

1.11. Організація має право укладати договори з фізичними особами на використання їх праці (трудові договори, контракти), а також цивільно-правові угоди з окремими фізичними чи юридичними особами згідно з чинним законодавством України

1.12. Організація має назву:

українською мовою - Громадська організація «Центр сучасних інновацій», скорочена назва - «ГО «Центр сучасних інновацій»,

російською мовою – Общественная организация «Центр современных инноваций», скорочена назва ОО «Центр современных инноваций»,

англійською мовою - Public Organization «Center of Contemporary Innovations», скорочена назва – РО «Center of Contemporary Innovations»

1.13. Організація має печатку із своїм найменуванням та емблемою, бланки та інші необхідні реквізити, які затверджуються та реєструються у встановленому порядку.

1.14. Юридична адреса Організації: 10003, м.Житомир, м-н Згоди 3/75, оф.21 .

1.15. Організація створюється на необмежений строк діяльності.

1.16. Організація має власний бланк для листування. Організація може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною. 

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою Організації є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, побутових та інших спільних інтересів членів, сприяння реалізації членами Центру та іншими громадянами  своїх прав і професійних інтересів щодо здійснення екологічної, культурно-освітньої, просвітницької та наукової діяльності, а також сприяння та підтримка розвиту органів самоорганізації населення.

2.2. Головними завданнями Організації є:

-       об’єднання в своїх лавах громадянськоактивних, свідомих громадян, що прагнуть жити в демократичному, справедливому суспільстві, яке дає можливість кожному реалізувати свій потенціал і достойно оцінює працю кожного на благо суспільства - вільної людини у вільному суспільстві;

-       сприяння створенню умов для всебічного максимального розвитку особистих можливостей кожного члена Організації;

-       сприяння забезпеченню членам Організації реалізації їх можливостей;

-       захист інтересів членів Організації;

-       сприяння створенню громадського та громадянського рухів;

-       підтримка міжнародних зв'язків, укладання міжнародних угод, учать у здійсненні заходів, що не суперечать зобов’язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних (неурядових) організацій;

-       проведення незалежних соціологічних опитувань;

-       участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими способами, які не суперечать законам України;

-       сприяння та надання консультативної, інформаційно-методичної допомоги зацікавленим державним, громадським та іншим органам, установам і організаціям, підприємствам та окремим громадянам з питань сучасних інноваційних процесів;

-       представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) в державних та громадських органах;

-       одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

-       сприяти та пропагувати дотримання в роботі членами Центру чинного законодавства;

-       взаємодіяти з державними і громадськими організаціями, підприємствами і установами, а також з приватними особами з питань, що відносяться до статутних завдань Організації;

-       приймати участь у проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, засідань за економико-правовими, інженерно-технічними, екологічними та іншими актуальними для членів Організації проблемами та питаннями;

-       сприяти формуванню банку економіко-правових та нормативних документів вітчизняних та зарубіжних науково-технічних розробок в інноваційній діяльності для використання їх в роботі членів Організації;

-       взаємодіяти з органами друку, радіо, телебачення для формування позитивної громадської думки про діяльність Організації;

-       брати участь у розробці та проведенні теріторіальних, соціальних, культурних, екологічних та інших програм;

-       сприяти та брати участь в організації професійної підготовки кадрів, у тому числі, членів Організації, керівників місцевих осередків;

-       ініціювати та сприяти розробці науково-технічних рекомендацій з проблем іноваційної діяльності, маючих юридичний, соціальний та технічний характер;

-       сприяти поширенню міжнародних зв'язків в галузі інноваційної діяльності;

-       співпрацювати з міжнародними організаціями та брати участь в розробці та виконанні міжнародних програм та проектів;

-       пропагування та розповсюдження передових інноваційних методів.

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членом Організації можуть бути особи, які досягли 16 років, членські внески сплачуються особами, що досягли 21 року, дотримуються Статуту Організації, приймають активну участь в її діяльності та сплачують членські внески.

3.2. Членство в Організації є добровільним. Колективними членами Організації можуть бути громадські організації та трудові колективи підприємств, установ, організацій, які визнають Статут Організації, надають організації матеріальну та іншу підтримку.

3.3.Умови і порядок прийому: прийом у члени організації відбувається на основі заяви бажаючого стать членом організації. Заява на членство в організації розглядається Радою Організації.

3.4. Членство в Організації може бути припинено за особистою заявою члена.

Рішення про припинення членства приймається Радою Організації.

3.5. Особи, які вносять до Організації добровільні внески можуть за рішенням Ради Організації отримувати статус Спонсора громадської організації «Центр сучасних інновацій». Порядок отримання статусу Спонсора Організації визначається окремим Положенням, яке затверджується Радою Організації.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Всі члени Організації мають рівні права:

-       вільно висловлювати свою думку, обговорювати всі питання діяльності Організації;

-       приймати участь у розробці рішень Організації;

-       обирати та бути обраним до керівних органів Організації;

-       користуватися захистом та підтримкою Організації;

-       отримувати інформацію про діяльність виборних органів і давати оцінку їх роботі;

-       звертатись із заявами та пропозиціями до керівних органів Організації;

-       приймати участь у роботі інших громадських організацій та партій, якщо їх діяльність не суперечить меті Організації;

-       підтримувати Організацію матеріально;

-       виходити з Організації.

   4.2. Члени Організації несуть рівні обов’язки:

-       сприяти досягненню мети Організації;

-       пропагувати ідеї Організації та поширювати її вплив у суспільстві;

-       виконувати рішення керівних органів Організації;

-       регулярно отримувати інформацію про діяльність Організації у встановленому Радою порядку;

-       підтримувати інформаційний зв’язок з Організацією у формах та обсязі затвердженому Радою;

-       виявляти активну громадянську та життєву позиції.

-      

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Організація являє собою єдину структуру на всій території діяльності з єдиними органами управління.

5.2. Загальними зборами Організації в разі необхідності може бути прийняте рішення про створення місцевих або первинних осередків. У цьому випадку порядок їх діяльності та стосунки з центральними органами управління визначатиметься спеціально прийнятими Радою документами.

 

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ

6.1. Керівними органами Організації є:

-       Загальні збори членів Організації,

-       Рада Організації.

-       роботою організації керує Голова Організації, який обирається Загальними зборами строком на 2 роки.

6.2. Контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія:

-       обирається Загальними зборами строком на 2 роки;

-       здійснює перевірки статутної діяльності Організації та діє у відповідності до регламенту Ревізійної комісії;

-       кількісний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами.

-       роботою Ревізійної комісії керує Голова, який обирається Загальними зборами на строк 2 роки.

6.3. Загальні збори членів Організації (далі – Загальні збори) є вищим керівним органом Організації. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на два роки. Рішення про проведення Загальних Зборів, порядок денний та проекти документів приймаються Радою. У разі необхідності за рішенням Ради, Ревізійної комісії можуть бути скликані позачергові Загальні збори. Для участі в Загальних зборах представники членів Організації обираються у порядку та за квотою, встановленими Радою.

6.4. До виключної компетенції Загальних зборів належать наступні питання:

-       затвердження Статуту Організації;

-       внесення змін та доповнень до Статуту Організації;

-       затвердження Регламентів роботи керівних та контролюючого органів Організації;

-       визначення основних напрямків діяльності Організації в усіх сферах її діяльності;

-       реалізація права власності;

-       прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації у відповідності із діючим законодавством України;

-       обрання Ради та Ревізійної комісії.

Питання щодо внесення змін та доповнень до Статуту організації та питання щодо ліквідації та реорганізації Організації приймаються 51% від числа присутніх членів Організації.

6.5. Загальні збори мають право розглянути та прийняти рішення по будь-якому питанню, яке відноситься до повноважень керівних органів Організації.

6.6. Загальні збори повноважні, якщо на них присутні більше ніж 50% членів Організації або їх представників.

6.7. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах.

6.8. Рішення які мають силу Рішень, прийнятих на Загальних зборах Організації, можуть бути прийняті шляхом поіменного голосування членів організації. В цьому випадку члени Організації ставлять свій особистий підпис, на підтримку Рішення, у відповідному реєстрі, який є невід‘ємним додатком до протоколу Рішення. Ініціатором такого голосування є Рада організації. Таке Рішення вважається прийнятим, якщо за його підтримку поставили свій підпис більше половини членів Організації.

6.9. Рада Організації:

-       обирається Загальними зборами в кількості 5 осіб строком на 2 роки;

-       роботою Ради керує Голова Організації, який обирається Загальними Зборами на строком на 2 роки;

-       порядок роботи Ради визначається Регламентом;

-       до компетенції Ради відносяться всі питання поточної діяльності Організації за виключенням тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів;

-       рішенням Загальних зборів Раді Організації можуть бути делеговані деякі повноваження Загальних зборів.

-       встановлює порядок та квоту представників від членів організації для участі в Загальних зборах.

6.10. Голова Організації обирається Радою Організації і в своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Радою Організації, у встановленому порядку співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, установами, організаціями та підприємствами з питань діяльності Організації;

-       діє без довіренності та представляє Організацію в органах державної влади та управління, місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організаціях;

-       здійснює керівництво всією поточною діяльністю Організації;

-       очолює та організовує роботу Ради;

-       погоджує плани діяльності Ради, затверджує звіти про їх виконання;

-       здійснює найом на роботу на контрактних або інших засадах (в разі необхідності за конкурсом) та звільнення працівників Організації, встановлює розподіл обов'язків;

-       призначає керівників відділень та представництв Організації;

-       подає на затвердження  виробничу структуру, штатний розклад, кошториси витрат на оплату праці;

-       організовує підготовку i виконання рішень Загальних Зборів;

-       розпоряджається майном та грошовими ресурсами Організації на виконання поточної діяльності;

-       укладає від імені Організації договори/угоди (контракти) інші правочини, в тому числі, зовнішньоекономічні;

-       відкриває рахунки в банках, підписує платіжно-розрахункові та банківські документи;

-       видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма особами, що  працюють  в Організації на умовах найму;

-       заохочує працівників та накладає стягнення;

-       звітує перед Загальними Зборами та Радою про свою діяльність;

-       в межах своєї компетенції приймає рішення по пропозиціях і заявах, що надійшли від членів Організації та інших організацій;

-       здійснює інші дії, що виходять із статутних цілей і завдань Організації.

Збори Організації можуть винести рішення про передачу частини своїх прав до компетенції Ради та Голови. В разі відсутності Голови з поважних причин його обов`язки покладаються на члена Ради, якого визначає Голова.

 

7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

7.2. Джерелами формування коштів та майна Організації є:

-       членські внески членів Організації;

-       добровільні пожертвування спонсорів Організації ;

-       добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій;

-       майно, придбане за рахунок власних коштів Організації чи на інших підставах, не заборонених законом;

-       майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Організацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;

-       гранти, цільові та благодійні внески, благодійні пожертви, інші цільові поступлення для виконання заходів, що не суперечать Статуту Організації та чинному законодавству;

-       інші надходження, що не суперечать Статуту Організації та чинному законодавству.

7.3. Членські внески сплачуються членами Організації щомісячно у встановленому Загальними зборами порядку. Попередня оплата внесків не допускається, крім випадків їх депонування за окремим рішенням Ради.

7.4. Кошти та інше майно Організації можуть використовуватись на:

-       виконання програмних цілей і статутних завдань організації;

-       забезпечення організаційно-господарських потреб та утримання персоналу, залученого до роботи в органах Організації;

-       взаємодію з іншими організаціями, підприємствами, установами, а також громадянами, в тому числі і нерезидентами, котра не суперечить Статуту Організації та чинному законодавству;

-       на благодійні цілі;

-       на забезпечення інформаційно-пропагандистської діяльності Організації;

-       на інші цілі, які не суперечать Статуту Організації та чинному законодавству.

-       витрата коштів та майна організації може регламентуватися окремим порядком, затвердженим Загальними зборами або Радою Організації.

-       у випадку ліквідації Організації кошти та майно Організації за рішенням Загальних зборів може бути передано іншій громадській неприбутковій організації.

-       у випадках передбачених законодавством, за рішенням суду, кошти та інше майно Організації можуть бути направлені в доход держави.

-       кошти та інше майно Організації не може перерозподілятись між її членами, в тому числі і при її ліквідації.

 

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1 Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету відповідні платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.

 

9. СИМВОЛІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація має свою, емблему, прапор та іншу символіку, яка розробляється у відповідності до встановлених законодавством вимог, згідно ст.18 Закону України «Про об’єднання громадян» не повинна відтворювати державні чи релігійні символи, затверджується вищим керівним органом Організації і підлягає державній реєстрації у встановленому порядку.

9.2. Порядок використання символіки визначається Положенням про символіку Організації, яке затверджується Загальними Зборами або Радою.

 

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Діяльність Організації може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, що приймається більшістю у ¾ голосів, за ініціативою Ради у порядку, визначеному цим Статутом, або за рішенням судових органів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.2. Всі питання про використання майна та коштів Організації при її ліквідації приймаються Загальними зборами Організації та обраною Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, а у випадку ліквідації в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з його ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

11.3. Рішення про реорганізацію Організації приймається Загальними зборами за ініціативою Ради у порядку, визначеному цим Статутом. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з реорганізацією Організації, вирішуються Загальними Зборами.